ciąg logotypów NSS UE EFS RPO WZ 14 20 kolor

 

„Dzieńdoberek II” to kompleksowy model zakładający utworzenie 30 miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnościami sprzężonymi, w nowopowstałym Ośrodku Wychowania Przedszkolnego w Szczecinie. Projekt zrealizowany zostanie w okresie 01.01.2018 – 31.08.2019 roku w ramach oficjalnego partnerstwa sektorowego zawartego pomiędzy Stowarzyszeniem „Synergia”, Fundacją „Fabryka Języka Szczecin” oraz Stowarzyszeniem „Bratek”, a następnie po jego zakończeniu kontynuowane będzie prowadzenie przedszkola integracyjnego dla podopiecznych. Poprzez realizację wszystkich zaplanowanych działań w ramach projektu nastąpi zwiększenie szans na dostęp do edukacji przedszkolnej dla dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych z terenu powiatu Szczecin oraz sąsiednich, z których rodzice często pracują w Szczecinie tj. powiatu polickiego, gryfińskiego i goleniowskiego. Dzięki temu możliwe będzie zrealizowanie 3 etapów edukacji przedszkolnej dzieci: I. pobudzenie zmysłów. II. integracja zmysłowo-ruchowa. III. wypracowanie poczucia świadomości własnego ciała , jego rozumienia oraz orientacji w przestrzeni. Ponadto działania w ramach projektu zostały skierowane do kadry pedagogicznej zatrudnionej w przedszkolu „Dzieńdoberek”, tak by mogła ono podnosić swoje kwalifikacje zawodowe, by móc jeszcze lepiej wykonywać swoją pracę. Biorąc pod uwagę fakt, że istotnym utrudnieniem w przypadku potencjalnych uczestników - prawnych opiekunów dzieci objętych wsparciem jest brak wystarczających środków finansowych na umożliwienie dziecku uczestnictwa w edukacji przedszkolnej, Partnerstwo podjęło decyzję o pobieraniu opłat od prawnych opiekunów w kwocie niższej od cen rynkowych w Szczecinie. Opłata za uczestnictwo dziecka w edukacji przedszkolnej, w tym zawierająca koszt wyżywienia oszacowana została  na poziomie tj. 500,00 zł w przypadku dziecka zdrowego i 250,00 zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego. Jednocześnie w przypadku wyjątkowej sytuacji społeczno-ekonomicznej rodziny, możliwe jest całkowite odstąpienie od wnoszenia opłat za udział dziecka w edukacji przedszkolnej.

1. Cel główny: głównym celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych dla 30 dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych z terenu powiatu Szczecin, polickiego, gryfińskiego i goleniowskiego do dnia 31.12.2019 roku.
2. Grupa docelowa: Udział w projekcie weźmie łącznie 30 dzieci w wieku przedszkolnym, przy czym dzieci będą w wieku od 3 do 4 lat. Dzieci niepełnosprawne to osoby dotknięte w różnym stopniu niepełnosprawnością intelektualną, ruchową, afazją motoryczną, autyzmem, zaburzeniami wzroku i słuchu oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi. Ponadto udział w projekcie weźmie 6 osób - kadra pedagogiczna OWP "Dzieńdoberek II". Dzieci biorące udział we wsparciu muszą zamieszkiwać na terenie jednego z powiatów: powiat miasto Szczecin, powiat policki, gryfiński lub goleniowski.
3. Obszar wsparcia: powiat miasto Szczecin, powiat policki, gryfiński lub goleniowski.
4. Termin realizacji projektu: 01.01.2018 – 31.08.2019
5. Rekrutacja do projektu: rekrutacja przeprowadzona w terminie od 03.2018 do 07.2018 Dokumenty rekrutacyjne do pobrania ze strony: www.dziendoberek.pl lub http://synergiaszczecin.pl/do-pobrania
6. Formy wsparcia:
a) opieka dzienna dla dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych
b) catering dla dzieci dobrany według indywidualnej diety
c) zajęcia specjalistyczne i dodatkowe dla dzieci, w tym m.in. rytmika, dogoterapia, bajko terapia, metoda Handle, itp.
d) wyjścia do teatru, kina, na basen, wyjazdy całodniowe i inne dla dzieci
e) szkolenia zawodowe dla kadry zatrudnionej w ramach OWP
7. Koszty udziału we wsparciu: Opłata za uczestnictwo dziecka w edukacji przedszkolnej, w tym zawierająca koszt wyżywienia oszacowana została  na poziomie tj. 500,00 zł w przypadku dziecka zdrowego i 250,00 zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego. Jednocześnie w przypadku wyjątkowej sytuacji społeczno-ekonomicznej rodziny, możliwe jest całkowite odstąpienie od wnoszenia opłat za udział dziecka w edukacji przedszkolnej.


Realizacja projektu jest możliwa dzięki jego współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu wynosi: 1 572 254,01 zł, w tym wartość środków z UE: 1 335 591,68 zł, wartość środków z budżetu państwa: 0,00 zł oraz wartość wkładu własnego: 236 662,33 zł


Więcej informacji o działalności przedszkola uzyskać można na www.dziendoberek.pl

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gospodarczego i edukacji "Synergia"

ul. Milczańska 30a/100
70-107 Szczecin

tel.:91 307 07 22 lub 91 300 06 45
biuro@synergiaszczecin.pl

NIP: 852-259-67-40
REGON: 321187493
KRS: 0000410582

Godziny pracy biura:
poniedziałek - piątek: 08.00 - 16.00