ciąg logotypów NSS UE EFS RPO WZ 14 20 kolor
Projekt „Kwalifikacje kluczem do sukcesu III” zrealizowany zostanie w okresie 01.01.2018 r. – 31.12.2021 r. na terenie województwa zachodniopomorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem powiatów, gdzie występuje zwiększona stopa bezrobocia, względem średniej wojewódzkiej. W ramach projektu aż 500 osób dorosłych, w wieku 18+ zdeterminowanych do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych i kompetencji, uzyska wsparcie w postaci 9,5 godzin indywidualnych konsultacji zawodowych, w tym 8 godzin z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz 1,5 godziny indywidualnych konsultacji ze specjalistą ds. egzaminu. Uczestnicy będą mieli możliwość uzyskania formalnego potwierdzenia posiadanych kwalifikacji zawodowych poprzez zewnętrzny egzamin sprawdzający lub czeladniczy lub mistrzowski. Bardzo ważne jest to, iż wsparcie w ramach projektu opiera się na kompleksowej pomocy dla uczestników, gdyż każda osoba, będzie objęta dodatkowym, indywidualnym wsparciem polegającym na udzieleniu 3 godzin instruktażu zawodowego. Oznacza to, że projekt skierowany jest przede wszystkim do osób, które posiadają doświadczenie zawodowe oraz umiejętności niepotwierdzone formalnym dokumentem. Poprzez wszystkie zrealizowane w ramach projektu działania Projektodawca wesprze proces aktywizacji kapitału ludzkiego na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz odpowie na deficyty występujące w obrębie rynku pracy na terenie województwa, a tym samym przyczyni się do stworzenia innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki, która poza rozwojem infrastruktury technicznej wymaga również bezpośrednio wsparcia kapitału ludzkiego.
  • Cel główny: głównym celem projektu jest nabycie kwalifikacji zawodowych oraz kompetencji społecznych przez 500 uczestników projektu z terenu województwa zachodniopomorskiego do dnia 31.12.2021 roku
  • Grupa docelowa: 500 osób, które posiadają doświadczenie zawodowe oraz umiejętności niepotwierdzone formalnym dokumentem
    w tym posiadające niskie kwalifikacje zawodowe (max: ISCED3)
  • Obszar wsparcia: osoby zamieszkujące na terenie województwa zachodniopomorskiego
  • Termin realizacji projektu: 01.01.2018 r. – 31.12.2021 r.
  • Rekrutacja do projektu: Rekrutacja ciągła/ dokumenty rekrutacyjne do pobrania ze strony: www.synergiaszczecin.pl
  • Formy wsparcia: 
a) 8 godzin indywidualnych konsultacji z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego
b) 1,5 godziny indywidualnego wsparcia z zakresu egzaminu zawodowego
c) 3 godziny indywidualnego instruktażu zawodowego
d) materiały szkoleniowe
e) zwrot kosztów przejazdów
f) egzamin sprawdzający lub czeladniczy lub egzamin mistrzowski przed Izbą Rzemieślniczą
  • Koszty udziału we wsparciu: udział bezpłatny

HARMONOGRAM WSPARCIA UDZIELANEGO W RAMACH PROJEKTU 

Aktualizacja Harmonogramu wsparcia, w terminie 10.12-17.12.2019 r.

 

Realizacja projektu jest możliwa dzięki jego współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
 
Wartość projektu wynosi: 1 982 291,93 zł, w tym wartość środków z UE: 1 684 948,14 zł, wartość środków z budżetu państwa: 97 343,79 zł oraz wartość wkładu własnego: 200 000 zł
 

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gospodarczego i edukacji "Synergia"

ul. Żubrów 3/1
71-617 Szczecin

kom.: 501 637 626
tel.: 91 400 38 82
biuro@synergiaszczecin.pl

NIP: 852-259-67-40
REGON: 321187493
KRS: 0000410582

Godziny pracy biura:
poniedziałek - piątek: 08.00 - 16.00