ciąg logotypów NSS UE EFS RPO WZ 14 20 kolor

 

Projekt „Przepis na życie” zrealizowany zostanie w okresie 10.08.2018 – 31.03.2019 na terenie województwa zachodniopomorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem terenu powiatu m. Szczecin oraz powiatu polickiego. Projekt realizowany przez Stowarzyszenie „Educare” we współpracy ze Stowarzyszeniem „Synergia”. Skierowany jest do osób pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo, w tym posiadających niskie kwalifikacje, zdeterminowanych i chcących z własnej inicjatywy podnieść swoje umiejętności i kwalifikacje zawodowe. Realizowany będzie na obszarze powiatu miasto Szczecin i powiatu polickiego. Uczestnicy uzyskają wsparcie z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, szkolenia zawodowego w ramach kwalifikacji kucharza oraz będą mieli możliwość uzyskania formalnego potwierdzenia kwalifikacji zawodowych poprzez egzamin sprawdzający, przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem MEN przed Komisją Izby Rzemieślniczej.

 • Cel główny: Uzyskanie kwalifikacji i umiejętności w ramach kwalifikacji kucharza oraz kompetencji miękkich przez 30 uczestników projektu z terenu powiatu m. Szczecin i pow. polickiego do dnia 31.03.2019 r.
 • Grupa docelowa: 30 osób w wieku powyżej 18 r. życia, pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo, w tym posiadających niskie kwalifikacje (tj. z wykształceniem na poziomie ISCED3 włącznie)
 • Obszar wsparcia: mieszkańcy powiatu m. Szczecin i pow. polickiego
 • Termin realizacji projektu: 10.08.2018 r. – 31.03.2019 r.
 • Rekrutacja do projektu: rekrutacja ciągła prowadzona w terminie od 01.09.2018 r. do 08.10.2018 r.
  Dokumenty rekrutacyjne do pobrania ze strony: www.synergiaszczecin.pl (zakładka "Do pobrania")
 • Formy wsparcia:
  a) zapewnione materiały dydaktyczne, ubezpieczenie NNW
  b) indywidualne doradztwo edukacyjno-zawodowe,
  c) konsultacje zawodowe,
  d) szkolenia zawodowe,
  e) potwierdzenie kwalifikacji zawodowych poprzez egzamin sprawdzający, przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem MEN przed Komisją Izby Rzemieślniczej.
 • Koszty udziału we wsparciu: udział bezpłatny

Realizacja projektu jest możliwa dzięki jego współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu wynosi: 197 280,00 zł, w tym wartość środków z UE: 167 688,00 zł, wartość środków z budżetu państwa: 9 727,91 zł oraz wartość wkładu własnego: 19 864,09 zł

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gospodarczego i edukacji "Synergia"

ul. Milczańska 30a/100
70-107 Szczecin

tel.:91 307 07 22 lub 91 300 06 45
biuro@synergiaszczecin.pl

NIP: 852-259-67-40
REGON: 321187493
KRS: 0000410582

Godziny pracy biura:
poniedziałek - piątek: 08.00 - 16.00