ciąg logotypów NSS UE EFS RPO WZ 14 20 kolor

 

Projekt „Jak pączek w maśle” zrealizowany zostanie w okresie 10.08.2018 r. – 31.03.2019 r. na terenie województwa zachodniopomorskiego ze szczególnym uwzględnieniem terenu powiatu m. Szczecin oraz powiatu polickiego. Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Kultury i integracji "IN TRACTU" we współpracy ze Stowarzyszeniem „Synergia”. Skierowany jest do osób pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo, w tym posiadających niskie kwalifikacje, zdeterminowanych i chcących z własnej inicjatywy podnieść swoje umiejętności i kwalifikacje zawodowe. Realizowany będzie na obszarze powiatu miasto Szczecin i powiatu polickiego. Uczestnicy uzyskają wsparcie z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, szkolenia zawodowego w ramach kwalifikacji cukiernika-piekarza oraz będą mieli możliwość uzyskania formalnego potwierdzenia kwalifikacji zawodowych poprzez egzamin sprawdzający, przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem MEN przed Komisją Izby Rzemieślniczej.

 • Cel główny: Uzyskanie kwalifikacji i umiejętności w ramach kwalifikacji cukiernika-piekarza oraz kompetencji miękkich przez 30 uczestników projektu z terenu powiatu m. Szczecin i pow. polickiego do dnia 31.03.2019 r.
 • Grupa docelowa: 30 osób w wieku powyżej 18 r. życia, pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo, w tym posiadających niskie kwalifikacje (tj. z wykształceniem na poziomie ISCED3 włącznie)
 • Obszar wsparcia: mieszkańcy powiatu m. Szczecin i pow. polickiego
 • Termin realizacji projektu: 10.08.2018 r. – 31.03.2019 r.
 • Rekrutacja do projektu: rekrutacja ciągła prowadzona w terminie od 01.09.2018 r. do 24.09.2018 r.
  Dokumenty rekrutacyjne do pobrania ze strony: www.synergiaszczecin.pl (zakładka "Do pobrania")
 • Formy wsparcia:
  a) zapewnione materiały dydaktyczne, ubezpieczenie NNW
  b) indywidualne doradztwo edukacyjno-zawodowe,
  c) konsultacje zawodowe,
  d) szkolenia zawodowe,
  e) potwierdzenie kwalifikacji zawodowych poprzez egzamin sprawdzający, przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem MEN przed Komisją Izby Rzemieślniczej.
 • Koszty udziału we wsparciu: udział bezpłatny

Realizacja projektu jest możliwa dzięki jego współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu wynosi: 208 425,00 zł, w tym wartość środków z UE: 177 161,25 zł, wartość środków z budżetu państwa: 10 381,57 zł oraz wartość wkładu własnego: 20 882,18 zł.

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gospodarczego i edukacji "Synergia"

ul. Milczańska 30a/100
70-107 Szczecin

tel.:91 307 07 22 lub 91 300 06 45
biuro@synergiaszczecin.pl

NIP: 852-259-67-40
REGON: 321187493
KRS: 0000410582

Godziny pracy biura:
poniedziałek - piątek: 08.00 - 16.00