ciąg logotypów NSS UE EFS RPO WZ 14 20 kolor

 

Projekt „Kwalifikacje kluczem do sukcesu” realizowany jest w okresie 01.02.2017 – 31.07.2017 na terenach miejsko-wiejskich - wszystkich gmin Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego (SOM). Realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Stowarzyszeniem „Synergia” oraz Stowarzyszeniem „Educare”. W ramach projektu aż 100 osób dorosłych w wieku 18+ pozostających poza systemem formalnej edukacji zawodowej, zdeterminowanych do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych i kompetencji, uzyska wsparcie w postaci 12 godzin indywidualnych konsultacji, w tym 10 godzin z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz będzie miało możliwość uzyskania formalnego potwierdzenia posiadanych kwalifikacji zawodowych poprzez uzyskanie tytułu czeladnika, mistrza lub równoważnego. Oznacza to, że projekt skierowany jest przede wszystkim do osób, które posiadają doświadczenie zawodowe oraz umiejętności niepotwierdzone formalnym dokumentem. Poprzez wszystkie zrealizowane w ramach projektu działania Stowarzyszenie „Synergia” wraz ze swoim Partnerem Stowarzyszeniem „Educare” wesprze proces aktywizacji kapitału ludzkiego na terenie SOM oraz odpowie na deficyty występujące w obrębie rynku pracy na terenie SOM, a tym samym przyczyni się do stworzenia innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki, która poza rozwojem infrastruktury technicznej wymaga również bezpośredniego wsparcia kapitału ludzkiego. 

 

 • Cel główny: głównym celem projektu jest nabycie kwalifikacji zawodowych oraz kompetencji społecznych przez 100 uczestników projektu z terenu Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego do dnia 31.07.2017 roku.
 • Grupa docelowa: 100 osób, które posiadają niskie kwalifikacje zawodowe (max: ISCED3),
 • Obszar wsparcia: osoby zamieszkujące na terenie gmin z terenu SOM
 • Termin realizacji projektu: 01.02.2017 – 31.07.2017 r.
 • Rekrutacja do projektu: rekrutacja ciągła prowadzona w terminie 01.02.2017 – 30.06.2017 r. Dokumenty rekrutacyjne do pobrania ze strony: http://www.synergiaszczecin.pl/do-pobrania
 • Formy wsparcia:  
  a) 10 godzin indywidualnych konsultacji z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego,  
  b) 2 godziny indywidualnego wsparcia z zakresu egzaminu zawodowego,  
  c) materiały szkoleniowe,  
  d) zwrot kosztów przejazdów,  
  e) egzamin czeladniczy lub egzamin mistrzowski przed Izbą Rzemieślniczą wraz z ewentualnym egzaminem poprawkowym,
 • Koszty udziału we wsparciu: udział bezpłatny.

 

Realizacja projektu jest możliwa dzięki jego współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu wynosi: 416 315,00 zł, w tym wartość środków z UE: 353 867,75 zł, wartość środków z budżetu państwa: 20 447,25 zł oraz wartość wkładu własnego: 42 000,00 zł

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gospodarczego i edukacji "Synergia"

ul. Żubrów 3/1
71-617 Szczecin

kom.: 501 637 626
tel.: 91 400 38 82
biuro@synergiaszczecin.pl

NIP: 852-259-67-40
REGON: 321187493
KRS: 0000410582

Godziny pracy biura:
poniedziałek - piątek: 08.00 - 16.00