ciąg logotypów NSS UE EFS RPO WZ 14 20 kolor

Projekt „Rozwój branży zdrowotnej w powiecie kołobrzeskim” to kompleksowy model wsparcia skierowany do 30 osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, realizowany zgodnie ze Strategią ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego. Projekt zrealizowany zostanie w terminie 01.08.2017 – 31.08.2018 w ramach partnerstwa międzysektorowego zawartego pomiędzy Panią Grażyną Misiak prowadzącą Policealną Szkołę Zawodową „Gamma” a Powiatem Kołobrzeskim, przy wsparciu merytorycznym i formalnym Stowarzyszenia „Synergia”. Działania w ramach projektu są całkowicie bezpłatne. Skierowane zostały do osób bezrobotnych, biernych zawodowo oraz pracujących, zamieszkujących teren powiatu kołobrzeskiego w woj. zachodniopomorskim, zdeterminowanych i chcących z własnej inicjatywy podnieść swoje umiejętności zawodowe. Uczestnicy projektu uzyskają całkowicie bezpłatne wsparcie z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, kompetencji miękkich, w tym szkolenia z komunikacji i autoprezentacji na rynku pracy, odbędą kurs zawodowy oraz będą mieli możliwość uzyskania formalnego potwierdzenia kwalifikacji zawodowych przed OKE w Poznaniu poprzez uzyskanie kwalifikacji zawodowej K1 – Z.4 – świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej. W ramach projektu utworzony zostanie także Szkolny Punkt Informacji i Kariery dla słuchaczy kursu zawodowego oraz trenerów, nauczycieli i uczniów szkoły. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości kształcenia na terenie KKBOF. Realizacja projektu wspiera realizację celu strategicznego nr 3 ZIT KKBOF i jest zgodna z wizją ZIT KKBOF zaprezentowaną w Strategii ZIT KKBOF. Projekt odpowiada na zapotrzebowanie związane z rozwojem branży wskazanej w ZIT KKBOF tj. zdrowia i opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi.

1. Cel główny: głównym celem projektu jest uzyskanie kwalifikacji i umiejętności w ramach kwalifikacji K1 – Z.4 oraz kompetencji miękkich przez 30 uczestników projektu z terenu powiatu kołobrzeskiego do dnia 31.08.2018 r.
2. Grupa docelowa: 30 osób w wieku 18+, pracujących, bezrobotnych lub biernych zawodowo, które posiadają niskie kwalifikacje, tj. z wykształceniem do poziomu ISCED3 włącznie. Wszyscy uczestnicy projektu muszą zamieszkiwać na terenie powiatu kołobrzeskiego oraz chcieć z własnej inicjatywy podnieść swoje umiejętności i nabyć kwalifikacje zawodowe
3. Obszar wsparcia: osoby zamieszkujące na terenie powiatu kołobrzeskiego.
4. Termin realizacji projektu: 01.08.2017 – 31.08.2018 r.
5. Rekrutacja do projektu: rekrutacja otwarta w terminie od 01.08.2017 do 25.08.2017 r. Dokumenty rekrutacyjne do pobrania ze strony http://synergiaszczecin.pl/do-pobrania lub http://gamma-szkoly.pl/
6. Formy wsparcia: - udział w kursie kwalifikacyjnym w zawodzie opiekuna medycznego – kwalifikacja Z1-K4 wraz z przystąpieniem do państwowego egzaminu zawodowego przed OKE w Poznaniu (system zaoczny – zjazdy 2 razy w miesiącu – piątek/sobota/niedziela – łącznie 468 godzin) - 3 godziny indywidualnych konsultacji z zakresu kształcenia zawodowego  - indywidualna diagnoza edukacyjno-zawodowa - 9 godzin indywidualnego doradztwa edukacyjno-zawodowego w ramach Szkolnego Punktu Informacji i Kariery (SPiNKa) - udział w szkoleniu z komunikacji i autoprezentacji na rynku pracy - materiały szkoleniowe, odzież ochronna, ubezpieczenie NW - catering dwudaniowy podczas każdego zjazdu
7. Koszty udziału we wsparciu: udział bezpłatny.

Realizacja projektu jest możliwa dzięki jego współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu wynosi: 365 892,50 zł, w tym wartość środków z UE: 311 008,63 zł, wartość środków z budżetu państwa: 13 979,87 zł oraz wartość wkładu własnego: 40 904,00 zł

 

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gospodarczego i edukacji "Synergia"

ul. Milczańska 30a/100
70-107 Szczecin

tel.:91 307 07 22 lub 91 300 06 45
biuro@synergiaszczecin.pl

NIP: 852-259-67-40
REGON: 321187493
KRS: 0000410582

Godziny pracy biura:
poniedziałek - piątek: 08.00 - 16.00