ciąg logotypów NSS UE EFS RPO WZ 14 20 kolor

Projekt „Wykwalifikowane kadry gastronomiczne w powiecie kamieńskim” skierowany został do 20 osób bezrobotnych i biernych zawodowo, które posiadają niskie kwalifikacje, zdeterminowanych i chcących z własnej inicjatywy podnieść swoje umiejętności i kwalifikacje zawodowe. Obszarem realizacji projektu jest teren powiatu kamieńskiego. Uczestnicy uzyskają wsparcie z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, kursu zawodowego w zawodzie kucharza, odbędą płatne trzy miesięczne staże zawodowe oraz będą mieli możliwość uzyskania formalnego potwierdzenia kwalifikacji zawodowych poprzez egzamin sprawdzający, przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem MEN przed Komisją Izby Rzemieślniczej. Projekt zrealizowany zostanie w terminie 01.08.2017 – 30.04.2018 przez Panią Grażyną Misiak prowadzącą Policealną Szkołę Zawodową „Gamma” w Kamieniu Pomorskim przy wsparciu merytorycznym i formalnym Stowarzyszenia „Synergia”.

1. Cel główny: głównym celem projektu jest uzyskanie kwalifikacji i umiejętności w ramach kwalifikacji kucharza – sporządzanie potraw i napojów, oraz kompetencji miękkich przez 20 uczestników projektu z terenu powiatu kamieńskiego, do dnia 30.04.2018 r.
2. Grupa docelowa: 20 osób w wieku 18+, które posiadają niskie kwalifikacje tj. do poziomu wykształcenia ISCED3 włącznie, zamieszkujące na terenie powiatu kamieńskiego, które w własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem umiejętności i kwalifikacji w zawodzie kucharza.
3. Obszar wsparcia: osoby zamieszkujące na terenie powiatu kamieńskiego.
4. Termin realizacji projektu: 01.09.2017 – 30.04.2018 r.
5. Rekrutacja do projektu: rekrutacja otwarta w terminie od 01.09.2017 do 24.09.2017 r.
6. Formy wsparcia: - 6 godzin indywidualnych konsultacji edukacyjno-zawodowych - indywidualna diagnoza edukacyjno-zawodowa - udział w szkoleniu zawodowym w zawodzie kucharza (system dzienny – 3 razy w tygodniu: łącznie 180 godzin dla każdej grupy - catering dwudaniowy podczas każdego dnia szkoleniowego - materiały szkoleniowe, odzież ochronna, ubezpieczenie NW - egzamin sprawdzający potwierdzający kwalifikacje w zawodzie przeprowadzony przed Komisją Izby Rzemieślniczej - 1 godzina indywidualnego instruktażu zawodowego przed egzaminem - płatny staż zawodowy u pracodawców z terenu powiatu kamieńskiego (3 miesiące)
7. Koszt udziału we wsparciu: udział bezpłatny.

Realizacja projektu jest możliwa dzięki jego współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu wynosi: 330 728,31 zł, w tym wartość środków z UE: 281 119,06 zł, wartość środków z budżetu państwa: 14 409,40 zł oraz wartość wkładu własnego: 35 199,85 zł

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gospodarczego i edukacji "Synergia"

ul. Milczańska 30a/100
70-107 Szczecin

tel.:91 307 07 22 lub 91 300 06 45
biuro@synergiaszczecin.pl

NIP: 852-259-67-40
REGON: 321187493
KRS: 0000410582

Godziny pracy biura:
poniedziałek - piątek: 08.00 - 16.00